دکترصالحی ؛ پزشک خدمتگزار شفتی

9_12546_n

روانشاددکترمحمدحسن صالحی دوبخشری پزشک پیشکسوت گیلانی درروستای دوبخشر شفت زاده شد.درسن شش سالگی به مکتب خانه محل رفت وپس از آن به خواست وتشویق پسرخاله وبعدها برادرزن خود شادروان دکتررضی شبان به رشت رفت و دوره ابتدایی را درمدارس قاآنی ودقیقی این شهر به پایان برد .پس از اتمام این دوره وارد دبیرستان شاهپورگردید وپس از اخذ دیپلم وقبولی کنکور درسال۱۳۳۲ دوره پزشکی رانیز با موفقیت دردانشگاه تبریز پشت سرگذاشت.این مرد بزرگوار درآذرماه ۱۳۳۸ به استخدام سازمان بهداشت آن زمان درآمد و چندی بعد به رشت برگشت و به عنوان رییس مرکز بیماریهای آمیزشی گیلان به فعالیت پرداخت.
نامبرده درکنار این امور با دایرنموده مطبی جنب سینما ایران درسبزه میدان رشت به طبابت نیزپرداخت.چندی بعد به معاونت بهداری استان گیلان پذیرفته شد واز اواسط دهه چهل همراه با تنی چند ازپزشکان درمبارزه با بیماری وبا التور و بعدها جذام بسیارکوشید وهمچنین خدمات درخور توجه ای را درآن سالها ارائه نمودکه از بارزترین آنهابه راه اندازی خانه بهداشت دربرخی از نقاط ودرمانگاه جدید درشفت می توان اشاره کرد.وی درسال ۱۳۷۴ بازنشسته شد واز آن پس در مطب شخصی خود به ارائه خدمات پرداخت ، تا اینکه عاقبت درهفتم دیماه ۹۵ درسن ۸۶ سالگی بدرودحیات گفت ودر زادگاهش آرام گرفت.

۱ دیدگاه

ارسال نظر

قدرت گرفته از وردپرس | قالب دارینا فارسی شده توسطقالب های فارسی برای وردپرس