شعر جوان در یک نگاه – محسن خورشیدی

872323_466

در برسی شعر جوان،جدای از خاستگاهی که برای آن در نظر گرفته می شود به نکاتی بر می خوریم که حائز اهمیت فراوانی بوده و هست که می بایست درجای خود به آن پرداخت.ذهنیت جوان،ذهنیتی پویا،جستجوگر و درعین حال تاثیر پذیر می باشد که در ارتباط با مسائل پیرامونی،دارای حساسیت های ویژه ای است که در گزینه هنر شعر به معنای عام آن،این حساسیت ها،شکل دیگری بخود میگیرند که از آن میان،تصویرهای بر آمده از این نوع کُنش ها،در پاره ای از مواقع بسیار بکرو اصیل جلوه می نماید و در این حدود است که می توان از شعر جوان،انتظارات وسیعی را متصور شد،انتظاراتی که اگر با رهنمودهای درست همراه شود می تواند نتیجه لازم را داشته باشد و شاعری با این پشتوانه فکری البته در گذران سیر تکاملی خود به موانعی بر خواهد خورد که نا خواسته راه او را به سوی کسب این هنر متعالی سد خواهد نمود و اگر شتابزدگی های معمول این دوره حاد و تاثیر صِرف از شعر شاعران گذشته و حال،اجازه خودنمایی را از او بگیرند،حاصل کار،مشتی ابیات بی پایه و سُست و کلماتی مجرد و بیروح هستند که اساس شعر او را پایه ریزی نموده و هنرش را خدشه دار خواهند کرد.گذشته از آن ،سود جویانی نیز در لوای کار فرهنگی،با هزینه های هنگفت که از طرف خود شاعر تقبل می شود اقدام به چاپ این آفرینه های اولیه که مسلما بدور از کمی و کاستی و نقصان های ادبی نیستند،می کنند و جوان جویای نام را در همان مراحل آغازین پویش و پرورش دچار خود شیفتگی مفرط کرده و وادارش می نمایند که به همین کم اندیشی و پراکنده گویی بسنده کند و در نهایت،شاعری که بدین گونه،اسیر دست کامجویی های دیگران و خام نویسی های خود قرار می گیرد.راه به هیچ منزل و ماوایی موعود نخواهد برد و متاسفانه در شرایط اکنونی،از این طیف شاعران خودگو و خود پسند،فراوان یافت می شود که بدون بهره بردن از مایه های معنوی که همانا استعدادهای ذاتی شاعرانه و صرفا با اتکا به سرمایه های مادی جزیی و کلی خود مبادرت به چاپ و انتشار کتابی می نمایند که در ارتباط با مخاطب خود ناکام مانده و بی آن که به حساب آمده و بعنوان شعری درخور خوانده شوند به بایگانی تاریخ سپرده می گردند و این پایان ،بی هیچ شکی آغاز مرگ شعر جوان است.همین.

« محسن خورشیدی»

ارسال نظر

قدرت گرفته از وردپرس | قالب دارینا فارسی شده توسطقالب های فارسی برای وردپرس