قوم آمارد ، آمرد ، مارد ، مرد

pjuv12js-300x232

موقعیت جغرافیایی وطبیعی فلات سرزمین بزرگ وتاریخی ایران موجب شده تا این کشور در زمره یکی ازنخستین سکونتگاه ها ی انسانهای پیش از تاریخ به شمار رود. کاوش هایی که باستان شناسان در ایران انجام داده اند و با توجه به آثاری که از گوشه و کناراین مرز و بوم بدست آورده اند، می توان فهمید که این پهنه از دیر زمان محل اسکان اقوام مختلف بومی واولیه ای چون” آماردها ” در گیلان بوده است .
آمارد ها همانند اقوام کاسپی وکادوسی از اقوام اولیه سواحل جنوبی دریای کاسپین بوده وازساکنان نخستین این سرزمین کهنسال به شمار می روند. برخی احتمال میدهند که ایشان از نقطه دیگری به گیلان مهاجرت کرده وبرای یافتن پناهگاه امن به کوهستانهای شمالی البرز آمده ودر حاشیه سفید رود ساکن شده اند اما مدرکی در این رابطه هنوز بدست نیامده است . به هر روی این قوم تا پیش از ورود آریایی ها در این نواحی مستقر بودند وبا دیگر اقوام ایرانی مجاور خود ارتباط وریشه مشترک داشتند وبعد ها با دیگر اقوام ادغام شده واقوام امروزی” گیل وتالش” را بوجودآوردند. در برخی از منابع تاریخی از ایشان به نامهای : آمرد، مارد، مردان، مرد ومردوس یاد شده و نامواژه« گیل مرد» که بیشتر به ساکنین بومی گیلان اطلاق می شود یادآور این قوم باستانی است .برخی بر این باورند که اسم شهر آمل از نام این قوم گرفته شده و نامواژه عمارلو ( آمارلو ) هم می تواند یاد آور نام این قوم باشد . شماری از پژوهشگران ناحیه باستانی سه هزار ساله مارلیک یا همان چراغعلی تپه رودبار را هم به این قوم نسبت داده اند که در آنجا هنر و آثارایشان برای ما به یادگار مانده است .
آگاهی چندانی از تاریخ وفرهنگ ایشان، در دست نیست اما آنچه مسلم است قومی مستقل با تاریخ چند هزار ساله بودند ودر مجاورت رودخانه بزرگ سپید رود که تا چند صد سال پیش گیلان را به دو بخش جدا ومستقل «بیه پس» و«بیه پیش» تقسیم می نمود زندگی می کردند. در گزارش های تاریخی آماردها مردمی دلاور، خوش اندام وبلند قد معرفی شده اند .استرابون مورخ یونان باستان در باره ی خصوصیات آنان نوشته است : « ماردها جامه سیاه می پوشند وموی بلند دارند وآن کس که دلیرتر باشد مجاز است با هر زنی ازدواج کند ». سعید نفیسی نیز در باره ایشان می نویسد : «امرته نام طایفه ای قدیمی از گیلان در رودبار یعنی دره های سپید رود بوده واین کلمه به زبان قدیم به معنی «نمیرنده» است . پیداست که مردانی بوده اند بسیار تنومند وجان سخت وپرتوان که دیر از پای در می آمده اند واین گروه تا زمانهای تاریخی هنوز در آن ناحیه بوده اند. «
آنطور که نوشته اندآماردها تا دوره سلطنت فرهاد اول اشکانی در گیلان وغرب مازندران از قدرت و نفوذ زیادی بر خوردار بودند. در تاریخ آمده است کوروش دوم هخامنشی بدون کمک نظامی جنگجویان آماردی نمی توانست بابل در بین النهرین را فتح نماید ومنشورمعروف” حقوق بشر”کهبه عنوان نخستین منشوردر جهان شناخته می شود را از خود به یادگار گذارد.

ارسال نظر

قدرت گرفته از وردپرس | قالب دارینا فارسی شده توسطقالب های فارسی برای وردپرس