چهارشنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزیده اشعار مهرناز علیزاده راد

m.alizade-rad

« ﻓﺎﻧﻮس ﺧﺎﻣﻮش »

در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎورم
ﻓﺎﻧﻮس ،
ﺧﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
دﺳﺘﯽ رﺳﺎن
ﺑﻪ ھﻤﮫﻤﻪ ی ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدﻧﻢ !

***

 « ﻣﻦ ! »

در ﻣﺮزھﺎی ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﯽ ھﺪف ،
ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽ زﻧﻢ.
ﻗﺼﺪم ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻢ ھﺎی ﻟﺐ ﻣﺮز
ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ …

***

« ﻣﻌﺠﺰه »

ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی ﻣﻌﺠﺰه
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻢ .
ﻗﻔﻠﯽ ز ﺟﻨﺲ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺑﺮ در اﻋﺠﺎز
ﺧﻮرده اﺳﺖ .

***

از ﮔﺮدش ﻏﺮﯾﺐ زﻣﺎن
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ دﻟﻢ .
ﮐﻮ ﺳﺎﮐﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﮑﻨﯽ رﺳﻢ
در آن ؟

***

ﭼﻪ ﺧﺸﻦ ﺗﺎب ﻣﯽ دھﺪ
ﮔﮫﻮاره ی زﻣﺎن را
دﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮاز ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ !

***

آﺳﻤﺎن را
ﺑﻪ ﻧﮕﺎھﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ
ھﺮ ﮔﺎه ﻧﮕﺎھﺖ
اﻓﻖ
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
ﮔﺮدد.

۱ دیدگاه

  1. مریم می‌گه:

    درود
    آفرین براندیشه وقلمتان

    پاسخ دادن

ارسال نظر

قدرت گرفته از وردپرس | قالب دارینا فارسی شده توسطقالب های فارسی برای وردپرس